Dárkový poukaz 400 Kč, 850 Kč, 1500 Kč

Dárkový poukaz 400 Kč, 850 Kč, 1500 Kč

Dárkové poukazy online. Poukazy jsou v nominálních hodnotách 400 Kč, 850 Kč a 1500 Kč. Ke každé objednávce je přiložena věrnostní karta, díky které můžete získat službu v hodnotě 400 Kč ZDARMA!

Varianty:
400 Kč
Dostupnost: skladem

Obchodní podmínky

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na www.brnokadernictvi.cz. Zákazník učiněním objednávky v internetovém obchodě na www.brnokadrenictvi.cz stvrzuje, že bezvýhradně akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky vyhlášené Provozovatelem. Vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě smluvní strany.

Provozovatelem internetových stránek www.brnokadernictvi.cz je:
Jana Chaloupková
Jubilejní 422/37a
620 00 Brno-Brněnské Ivanovice

IČO: 67058418

č.ú.: 1696102033/0800
tel.: +420 608 784 354
e-mail: jana@brnokadernictvi.cz

(dále jen „Provozovatel“).

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na vlastních internetových stránkách www.brnokadernictvi.cz umožňuje Zákazníkovi koupi dárkového poukazu na určitou částku či službu (dále jen „dárkový poukaz“). Provozovatel je současně poskytovatel služeb.

II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek mezi Provozovatelem a Zákazníkem k získání dárkového poukazu.

Kupující ve vztahu k Provozovateli prohlašuje že:

  • Je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk.
  • Veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné a správné.
  • Před zahájením užívání e-shopu na www.brnokadernictvi.cz se důkladně seznámil s těmito podmínkami a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Objednání dárkového poukazu

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro Zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na poskytnutí služby Provozovatelem, jejíž uzavření Provozovatel sám vykonává. Jako nedílnou součástí k uzavření smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem a následně zaplacením dárkového poukazu Zákazníkem.

IV. Dodání dárkového poukazu

Objednání a zaplacení zvoleného dárkového poukazu je možné prostřednictvím jedné z aktuálně dostupných platebních metod (zejména bankovním převodem na účet, dobírkou a platbou v hotovosti při převzetí na provozovně v Brně). V případě platby bankovním převodem, se Zákazník zavazuje provést úhradu do 7 pracovních dnů od provedení objednávky.

Na dárkovém poukazu je uvedena jeho hodnota nebo služba a doba jeho platnosti. (Provozovatel není plátcem DPH)

Za doručení dárkového poukazu Zákazníkovi se považuje doklad o odeslání a následné elektronické potvrzení o doručení ze strany přepravní společnosti.

Provozovatel zasílá dárkové poukazy prostřednictvím přepravních společností a neručí za zpoždění zapříčiněného těmito přepravními společnostmi.

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

V. Podmínky použití dárkového poukazu

Objednaný a zaplacený dárkový poukaz je přenositelný.
Doba platnosti všech poukazů nabízených na www.brnokadernictvi.cz je 6 měsíců od data potvrzení závazné objednávky.

Po uplynutí uvedené doby platnosti dárkového poukazu, ztrácí zákazník nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek Provozovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo znehodnocení poukazu.

V případě, že Zákazník promění poukaz za službu nižší hodnoty, nemá nárok na doplacení plné hodnoty.

Protože Zákazník získává služby přímo od Provozovatele, odpovídá Provozovatel přímo Zákazníkovi dle příslušných právních předpisů. Provozovatel rovněž odpovídá za informace uvedené ve své prezentaci.

Jakékoliv reklamace, a to např. vady poukazu, nedodání objednaného poukazu, technická závadnost poukazu, je možné uplatnit u Provozovatele.

Dárkový poukaz je jednorázový – tzn. že jeho platnost je ukončena okamžikem využití objednané služby či vyřerpání jeho hodnoty.

VI. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení poukazu, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení poukazu. Nárok na vrácení vzníká pouze v případě, že je objednávka dárkového poukazu učiněna v e-shopu na internetu.

VII. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje k dodržování všech pravidel v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Při registraci kupujícího je nezbytné uvést základní údaje. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany Provozovatele v budoucnu použito za účelem případné marketingové akce. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s e-shopem na www.brnokadernictvi.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup realizován.
  1. Stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28.11.2013

V Brně dne 28.11.2013